Mezőkövesd - Szolgáltatásaink

Az alapító okiratban meghatározott feladataink:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
fejlesztő nevelés
szakértői bizottsági tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
Működési elvek
Az ellátáshoz való hozzáférésnél az esélyegyenlőség szempontjait feltétel nélkül érvényesíteni kell. A munka során mindig a gyermek érdekét kell szolgálni, biztosítani az állampolgári jogok tiszteletben tartását. A családot egységében segítjük, mind a szülő, mind a gyermek igényeit és lehetőségeit figyelembe véve.
A foglalkozások kidolgozásakor a család – konzultációs programok elveit követjük, amelynek lényege, hogy a gyermek fejlesztésében a szülők aktív résztvevők.

 Cél A gyermek a lehető legkorábbi életkorban és időben gyógypedagógiai tanácsadásban, sérülésspecifikus korai fejlesztésben részesüljenek. Mindez által életminőségük javuljon, a másodlagos károsodások kialakulását megelőzzük, a gyermekeket és családjaikat tanácsadással és konkrét segítségnyújtással (jog, mentálhigiénés, pedagógiai, gyógypedagógiai) támogassuk.
A korai fejlesztés alapelvei, célkitűzései: 
szülő - szakember közötti bizalmas kapcsolat kiépítése és ápolása
a szakember-kompetencia határainak betartásával – igyekszik az elfogadás folyamatát segíteni, a szülő-gyermek kapcsolatát erősíteni
segítségnyújtás a család életének átrendezésében
fokozott támasznyújtás krízisek idején
tanácsadás a testvérek gondozásához, neveléséhez
tanácsadás a jogosultságok, támogatások igénybevételéhez
A korai fejlesztés területei:
nagymozgás
finommotorika
beszédfejlesztés
kognitív képességek
szociabilitás fejlesztése
pszichológiai segítségnyújtás
A fejlesztés során alkalmazott terápiás eljárások:
komplex korai gyógypedagógiai terápia
szenzomotoros integrációs terápia elemei
zene terápia elemei
basális stimuláció elemei

Az egyéni fejlesztési terv elkészítésénél figyelembe vesszük:
a gyermek szakértői véleményének javaslatát (amely tartalmazza a gyermek állapotát figyelembe vevő fejlesztési javaslatokat)
a gyógypedagógiai célkitűzéseket
szülők elvárásait
intézményünk helyi célkitűzéseit és lehetőségeit
Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy a gyermek szükségleteit és fejlődésének menetét figyelembe véve megalapozza a gyermek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének személyre szabott tervezését. Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések egyénenként változóak, amelyeket játékos tevékenységekkel valósítunk meg. Az egyéni és/vagy csoportos foglalkozások a körülmények és a rendelet figyelembe vételével a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata és az egyéni fejlesztési tervek alapján történik.
Tárgyi feltételek:
A korai fejlesztés intézményünkben történik. Fejlesztőtermünk jól felszerelt, de folyamatos fejlesztésre, bővítésre szorul.


A logopédiai ellátás
Feladatok és tevékenységek:
beszédindítás, a hang – beszéd és nyelvfejlődési elmaradás javítása
a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása
a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése
a beszéd technikai és tartalmi fejlesztése
az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése és vizsgálati vélemény készítése, szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése
részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján a gyermek további logopédiai ellátásának megszervezése
a vizsgálati vélemény tartalmi elemeit a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szabályozza
a logopédiai ellátásról munkanaplót kell vezetni
a logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelni kell
Tárgyi feltételek:
A foglalkozásokat a nevelési – oktatási intézményekben, illetve intézményünkben tartjuk. Tárgyi feltételeink jónak mondható.


Nevelési tanácsadás
Feladatok és tevékenységek:
a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítése, vagy ellátásba vétel
segítségnyújtása a gyermek családi és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához
pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése
együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési szakaszában teljes körű családi mentálhigiénés biztosít
a negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából szűrést végezhet
pszichológiai, pedagógiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak
támogatja a család nevelős, a pedagógus nevelő és oktató munkáját
segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását
folyamatdiagnosztikai célú, pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot és gondozást végez
terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermek, tanuló számára
pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére


Szakértői bizottsági tevékenység
Feladata:
a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése
a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása
a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait,
valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részéreGyógytestnevelés
Célja:
a mozgásszervi (asztémiások, mellkas, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. Célja: a rehabilitáció, az egészséges gyermekközösségekben való visszatérés, beilleszkedés elősegítése a betegségtudat csökkentése, - megszüntetése, az egészséges állapot visszaállítása.
ennek érdekében a szűrések minél korábbi életszakaszban történő megkezdése
szülők és pedagógusok bevonása rehabilitációs célú foglalkoztatásba
folyamatos ismeretközlés és konzultáció, a gyermekorvosok, háziorvosok és védőnők bevonása a prevenciós munkába
Feladata
a mozgásszervi (ortopédiai) eltérések korrekciója
iskolaorvos és/vagy szakorvos előzetes szűrővizsgálata alapján a gyermek speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása (scaliosis, illetve súlyosabb deformitásban szenvedő gyermekekkel való folyamatos szakszerű foglalkozás, lúdtalp, háti hyphosis)
A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje:
I.kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ah hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kisméretű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár vezetésével.
II.kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat javasol a szakorvos
II/A kategória: Az orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.
II/B kategória: Csak a gyógytestnevelési órán vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.
III.kategória: Fel kell mentenie a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem.
Tárgyi feltételek: a gyógytestnevelés a nevelési-oktatási intézményekben történik.