Edelény - Szolgáltatásaink


A pedagógiai szakszolgálat feladatai közül az alábbiakat látjuk el:
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • szakértői tevékenység
 • korai fejlesztés

A nevelési tanácsadás alapfeladata:
A magatartási, beilleszkedési, teljesítménybeli, tanulási zavar, neurotikus tünet diagnosztizálása, terápia, neveléssel kapcsolatos problémák megoldásának segítése, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatás a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadóra jellemző munkamód a „team-munka”. Ez az esetek döntő többségében különböző szakemberek együttműködését jelenti.
   
Az első találkozás
Az első találkozást képesség- és vagy személyiség- vizsgálat követ, majd meglátjuk, mit tehetünk. Tanácsadás, fejlesztés, játékterápia, pszichoterápia a legfontosabb segítő módszerek.
A diagnosztizálás több alkalmat vesz igénybe, melynek során exploráció, anamnézis-felvétel, teszt-vizsgálat és megfigyelés történik.
A pszichodiagnosztika szükség szerint orvosi és pedagógiai vizsgálatokkal egészülhet ki.

Pszichológiai tanácsadás, konzultáció
Egy alkalommal, illetve rendszeres időközönként a szülővel, és/vagy a gyerekkel, a pedagógussal való megbeszélés, amely irányulhat a nevelési szokások, eljárások befolyásolására, a gyermek tanulási szokásainak, napirendjének, szabadidejének alakítására, a pedagógus és gyermek kapcsolatának javítására stb.
Tanácsadásra és konzultációra gyakran szükség van örökbefogadási, kapcsolattartási, iskolaérettségi vizsgálatok kapcsán, a gyermek élethelyzetében történt változások esetén, (pl. válás, haláleset, új házasság, testvér születése, iskolaváltás, környezetváltozás, krónikus betegség, stb.) Serdülők gyakran igényelnek életvezetési tanácsokat.

Pszichoterápia
   A neurotikus tüneteket mutató gyerekek (pl. enuresis, encopresis, tic, éjszakai félelmek, alvászavarok, fóbiák, súlyos magatartási rendellenességek, személyiségzavarok, stb.) esetén szükséges. A gyermek életkorának és problémájának megfelelő módszer és terápiás forma megválasztása a terápiás eljárásban jártas és kiképzett pszichológus felelőssége.Pedagógiai szolgáltatás
 • Vizsgálatokat végez (pedagógiai vizsgálat, logopédiai vizsgálat, iskolaérettségi vizsgálat)
 • Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat tart
 • Tanáccsal segíti a szülőket, pedagógusokat, a gyermek otthoni, iskolai tanulásával, nevelésévek kapcsolatban
 • Felkérésre, kompetenciájába tartozó témákban előadásokat tart a szülőknek, pedagógusoknak
 • Szakvéleményt készítLogopédiai ellátás, beszédjavítás:
A logopédiai ellátás feladata a 0-18 éves beszédhibás gyermekek vizsgálata, terápiája. El kell végezni az 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének vizsgálatát, ennek eredménye alapján további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatot kezdeményezhet. A logopédiai ellátásban való részvétel életkortól független, bármikor megkezdhető.

Feladatai:
 • Beszédindítás
 • Beszédhibák javítása
 • Nyelvi-kommunikációs zavarok javítása
 • Dyslexia szűrése, prevenciója és redukciója
 • Szakvélemény készítése
 • Tanácsadói tevékenység: a szülők és pedagógusok segítése

Erre a szolgáltatásunkra a tanulói létszám kb. 10-12%-nak szüksége lenne; itt is magas a megvizsgált, diagnosztizált, logopédiai ellátásra előjegyzett gyermekek száma.
A különböző beszédhibával kezelésünkre járók között az átlagosnál több olyan gyermek található, akinek kifejezőképessége, szókincse, beszédének logikai, nyelvtani rendezettsége életkorához képest elmaradt, valamint több a szellemileg retardált gyermek. Ezekhez a súlyos tünetkehez még gyakran társul figyelem, magatartászavar, esetleg egyéb neurotikus tünet. Ezért beszédjavító tevékenységünk mellett gyermekeinknek a problémáik felszámolásához sokoldalú támogatást kell nyújtanunk más szakemberek bevonásával.

Korrekciós munkánk során célunk az érthető tiszta beszéd, az életkornak megfelelő szókincs kialakítása, a kifejezőkészség fejlesztése, az iskolára való felkészítés. Az iskolai előkészítést szolgálja a dyslexia prevenció, amely elsősorban az óvodai csoportokban szervezett keretek között történik, de természetesen a körzetekben is.
Itt feladat a gyermekek beszédhibájának korrekciója, térben, időben, síkban való helyes tájékozódás kialakítása, a grafomotoros készség, a testséma fejlesztése, az esetleges beszédészlelési zavarok, és az egyes észlelési tünetekhez (vizuális, auditív, taktilis) kapcsolódó elvárások korrekciója.

Gyógytestnevelés:
Célunk, speciális mozgásterápiás foglalkozások tartása, a gyógytestnevelésre szoruló gyermekek részére.
A mozgásszegény életmód az óvodás és iskolás korosztály életét több vonatkozásban is negatívan befolyásolja. Hiányzik a szellemi és fizikai terhelés egyensúlya.
A mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel.
A gyógytestnevelés feladata többek között az elváltozások helyreállítása a testnevelés eszközeivel, képességek fejlesztése, mozgáskészség és mozgásműveltség kialakítása, testmozgás, sport megszerettetése.
Jogszabály írja elő a gyógytestnevelést az iskolákban (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet). A 142.  § értelmében a gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.


Szakértői tevékenység
A tankerületi szakértői bizottság feladatai:
 • A 3. életévüket betöltött gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálata.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása:
-          ha a gyermek nem járt óvodába
-          óvodába járó gyermek esetében, annak megítélésére, hogy hétéves korában szükséges-e újabb nevelési évet kezdenie,
-          javasolt-e számára, hogy hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének telesítését,
-          ha a szülő nem ért egyet az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményben tett javaslattal.
 • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása.
 • A sajátos nevelési igény gyanúja esetén továbbítás a megyei szakértői bizottsághoz.

Szakértői vizsgálat indítható:
 • hivatalból
 • hatóság megkeresésére
 • szülői kérelemre
 • illetve a szülő egyetértésével:
-          A nevelési-oktatási intézmény
-          A gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szolgálat kezdeményezésére.

Korai fejlesztés
     A kora gyermekkori intervenció, mely 0-6 éves korú, megkésett, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett kisgyermeknek és családjának nyújt:
 • egyénre szabott, tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás programot,
 • egyéb szociális segítséget és tanácsadást.

A kora gyermekkori intervenció tehát egy szolgáltatás-rendszer, mely egyedülálló módon több szakember (gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, integrációs szakember) együttes munkáját feltételezi, és maximálisan szem előtt tartja a gyermek állapotát csakúgy, mint a család igényeit és körülményeit. A tevékenység célja, a gyermek egészségének és jólétének biztosítása, a családi kompetenciák erősítése, a fejlődési késések minimalizálása.

A pedagógiai szakszolgálat igénybevételi módja:
Az oktatási intézmény, az orvos javaslatára, vagy szülő kérésére lehet a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait, előjegyzés alapján igénybe venni. A sürgős esetekben lehetőség szerint azonnali ellátást biztosítunk.
Az ellátási körzetben lakók, illetve itt tanuló gyermekek számára az ellátás ingyenes szolgáltatás formájában működik.