Cigánd - Szolgáltatásaink


Szakértői bizottsági tevékenység
Tagintézményünk szakértői bizottsága a 3. életévüket betöltött gyermekek, és iskolás tanulók teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatát végzi beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, kizárása, vagy felülvizsgálata, sajátos nevelési igény gyanújának megállapítása vagy kizárása céljából, vagy az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása miatt. A szakértői vizsgálat eredményeiről járási szakértői véleményt készítünk. Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a vizsgálatot nem tekintjük lezártnak, kezdeményezzük a megyei szakértői bizottság további vizsgálatát. Ebben az esetben összegző véleményt készítünk, melyet a gyermek teljes vizsgálati anyagával megküldünk a megyei szakértői bizottság részére.
A 18 hó alatti gyermekek részére szakorvosi javaslat alapján szakértői véleményt állítunk ki a korai fejlesztéshez való jogosultságra.
A szakértői bizottsági feladatok ellátásában intézményünk pszichológus, gyógypedagógus és logopédus dolgozói működnek közre.
A szakértői vizsgálatot a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. és 4. számú mellékletének kitöltésével kérheti a szülő, vagy a szülő egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény, védőnői szolgálat, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, egyéb intézmény.

Nevelési tanácsadás
A nevelési tanácsadás feladata, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítése, vagy ellátásba vétele. Segítségnyújtás a gyermek családi és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához. Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése. Együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési szakaszában teljes körű családi mentálhigiéné biztosítása.
Nevelési tanácsadás keretében intézményünk gyógypedagógusai/fejlesztőpedagógusai, a negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából szűrést végezhetnek.
Pszichológiai, pedagógiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújtunk a gyermeknek, tanulónak.
Folyamatdiagnosztikai célú, pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot és gondozást végzünk.
Terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújtunk a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermek, tanuló számára.
Pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosítunk, konzultációs lehetőséget nyújtunk a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére.
2017. januártól korai intervenciós ellátást nyújtunk a 0-5 év közötti, megkésett fejlődésű gyermekek számára, előzetes fejlettségi szintfelmérés alapján.
Az ellátást az intézményünk által kiadott nyomtatványon kérheti a szülő, vagy a szülő egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény, védőnői szolgálat, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság.Logopédiai ellátás
A logopédiai ellátást, a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését követően biztosítja intézményünk.A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. Feladatunk, a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, diszgárfia, és diszkalkulai kialakulásának megelőzése, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A logopédiai vizsgálatot/szűrést követően vizsgálati véleményt készítünk, szükség szerint kezdeményezzük a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatát. A gyermek ellátásának megszervezése a logopédiai vizsgálati vélemény alapján történik. A logopédiai ellátásra szoruló óvodás korú gyermekek ellátását intézményünk logopédusa helyben biztosítja a gyermekek számára, szoros együttműködésben a térség óvodáival.

Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelést, azaz a gyermekek/tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását, az iskolaorvos, vagy szakorvos által gyógytestnevelésre utalt gyermekek részére biztosítjuk.
A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (asztémiások, mellkas, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel.
A gyógytestnevelést a térség iskoláiban, helyben biztosítják a gyógytestnevelők a gyógytestnevelésre utalt tanulók számára.

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Intézményünk a szakfeladatot 2015-től látja el. A korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás és fejlesztés az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. 2017. januártól a 18 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében szakorvosi vélemény alapján, már a járási szakértői bizottságok is javaslatot tehetnek korai fejlesztésre, mint például tagintézményünk szakértői bizottsága. A feladatot a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a gyermeket ellátó fejlesztő szakemberek által kidolgozott egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint kell végezni.

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
Az ellátás 2016. január 1-től került bevezetésre. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében intézményünk feladata:

 • a korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülőnek,
 • konzultáció a pedagógus részére,
 • közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • szakmai kapcsolattartás a feladatellátási körzetben működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel,
 • javaslattétel a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti mérések elvégzése,
 • tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.