Encs - Szolgáltatásaink


Az alapító okiratban meghatározott feladataink:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
fejlesztő nevelés
szakértői bizottsági tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozás


Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
Működési elvek
Az ellátáshoz való hozzáférésnél az esélyegyenlőség szempontjait feltétel nélkül érvényesíteni kell.  A munka során mindig a gyermek érdekét kell szolgálni, biztosítani az állampolgári jogok tiszteletben tartását. A családot egységében segítjük, mind a szülő, mind a gyermek igényeit és lehetőségeit figyelembe véve.
A foglalkozások kidolgozásakor a család – konzultációs programok elveit követjük, amelynek lényege, hogy a gyermek fejlesztésében a szülők aktív résztvevők.
Cél: A gyermek a lehető legkorábbi életkorban és időben gyógypedagógiai tanácsadásban, sérülésspecifikus korai fejlesztésben részesüljenek. Mindez által életminőségük javuljon, a másodlagos károsodások kialakulását megelőzzük, a gyermekeket és családjaikat tanácsadással és konkrét segítségnyújtással (jog, mentálhigiénés, pedagógiai, gyógypedagógiai) támogassuk.
A korai fejlesztés alapelvei, célkitűzései: 
szülő - szakember közötti bizalmas kapcsolat kiépítése és ápolása
a szakember-kompetencia határainak betartásával – igyekszik az elfogadás folyamatát segíteni, a szülő-gyermek kapcsolatát erősíteni
segítségnyújtás a család életének átrendezésében
fokozott támasznyújtás krízisek idején
tanácsadás a testvérek gondozásához, neveléséhez
tanácsadás a jogosultságok, támogatások igénybevételéhez
A korai fejlesztés területei:
nagymozgás
finommotorika
beszédfejlesztés
kognitív képességek
szociabilitás fejlesztése
pszichológiai segítségnyújtás
A fejlesztés során alkalmazott terápiás eljárások:
komplex korai gyógypedagógiai terápia
szenzomotoros integrációs terápia elemei
ZENE by help4u"" style="width:7.5pt; height:7.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square" o:button="t"> terápia elemei
basális stimuláció elemei

Az egyéni fejlesztési terv elkészítésénél figyelembe vesszük:
a gyermek szakértői véleményének javaslatát (amely tartalmazza a gyermek állapotát figyelembe vevő fejlesztési javaslatokat)
a gyógypedagógiai célkitűzéseket
szülők elvárásait
intézményünk helyi célkitűzéseit és lehetőségeit
Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy a gyermek szükségleteit és fejlődésének menetét figyelembe véve megalapozza a gyermek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének személyre szabott tervezését. Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések egyénenként változóak, amelyeket játékos tevékenységekkel valósítunk meg. Az egyéni és/vagy csoportos foglalkozások a körülmények és a rendelet figyelembe vételével a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata és az egyéni fejlesztési tervek alapján történik.
Tárgyi feltételek:
A korai fejlesztés intézményünkben történik. Fejlesztőtermünk jól felszerelt, de folyamatos fejlesztésre, bővítésre szorul.

A logopédiai ellátás
Feladatok és tevékenységek:
beszédindítás, a hang – beszéd és nyelvfejlődési elmaradás javítása
a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása
a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése
a beszéd technikai és tartalmi fejlesztése
az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése és vizsgálati vélemény készítése, szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése
részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján a gyermek további logopédiai ellátásának megszervezése
a vizsgálati vélemény tartalmi elemeit a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szabályozza
a logopédiai ellátásról munkanaplót kell vezetni
a logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelni kell

Tárgyi feltételek:
A foglalkozásokat a nevelési – oktatási intézményekben, illetve intézményünkben tartjuk. Tárgyi feltételeink jónak mondható.

Nevelési tanácsadás
Feladatok és tevékenységek:
a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítése, vagy ellátásba vétel
segítségnyújtása a gyermek családi és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához
pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése
együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési szakaszában teljes körű családi mentálhigiénés biztosít
a negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából szűrést végezhet
pszichológiai, pedagógiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak
támogatja a család nevelős, a pedagógus nevelő és oktató munkáját
segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását
folyamatdiagnosztikai célú, pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot és gondozást végez
terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermek, tanuló számára
pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére

Szakértői bizottsági tevékenység
Feladata:
a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése
a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása
a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait,
valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.