Kamilla - Szolgáltatásaink

1.    Gyógypedagógiai tanácsadás

Gyógypedagógiai tanácsadás keretében lehetőséget nyújtunk a szülők számára gyermekük fejlődésével, viselkedésével, nevelésével kapcsolatos problémák, aggodalmak megbeszélésére. Szülői igény szerint fejlődési állapot-felmérést is végzünk 3 éves korig. A család igényeinek figyelembe vételével javaslatot teszünk a gyermek fejlődését legoptimálisabban segítő további vizsgálatok, terápiák, szakemberek, intézmények igénybe vételére.


A szolgáltatás előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetést követően vehető igénybe.

Jelentkezni lehet:

telefonon: 06-46-594-0662.    Terápiák

Komplex gyógypedagógiai terápiaA gyógypedagógiai korai terápiás folyamat során, komplex módon, mozgás - és játéktevékenységbe ágyazottan, egyénre szabottan – a gyermek életkorának, fejlettségi állapotának és szükségleteinek figyelembevételével - tervszerűen felépített program keretében, a szülő bevonásával segítjük elő a gyermekek személyiségének fejlődését, szociális tanulását, mely által fejlődnek motoros képességeik, megismerő funkcióik, kommunikációs képességeik, játéktevékenységük és szociális érettségük. A terápia komplexitása a szülő – gyermek közötti interakció és tranzakció elősegítésére, megerősítésére és a szülőknek nyújtott segítségre helyezi a hangsúlyt.


Szenzoros Integrációs Terápia

Ayres szerint „a szenzoros integráció az érzékelések hasznos rendezése. … Amikor az érzékelések jól rendezett, vagy integrált módon folynak, akkor az agy fel tudja használni őket arra, hogy észleléseket, viselkedést és tanulást produkáljon.”


A szenzoros integráció hármas egysége az információk felvételének (észlelés), a felvett információk feldolgozásának és összekapcsolásának (integráció) és az adaptív motoros válaszreakció végrehajtásának.
A szenzoros integráció a szenzomotoros aktivitáson (adaptív motoros válaszok végrehajtásán) keresztül fejlődik, alapja a testtartásnak és mozgásnak, a testséma fejlődésének, a téri és időbeli tájékozódásnak, a kognitív és érzelmi fejlődésnek, a tevékenységek tervezésének és kivitelezésének, a széles értelemben vett tanulásnak. A szenzoros integráció az a képesség, amellyel szervezzük és feldolgozzuk a különféle érzékelési csatornákból származó információkat, majd ezeket kapcsolatba hozzuk egymással, szintetizáljuk, hogy azoknak megfelelő adaptív válaszokat adjunk (mozgásos válaszok, beszéd, mentális folyamatok). A Kamilla Korai Fejlesztőben a szenzoros integrációs terápiát gyakran kapcsoljuk össze zeneterápia-jellegű elemekkel, melynek során a klasszikus (barokk) zenei kíséret, az énekkel, mondókával összekapcsolt mozgások, mozgássorok, a gondosan megválasztott optikai és taktilis ingerek komplex, aktivitásra ösztönző élményt teremtenek a kisgyermekek és a szülők számára is, hiszen a foglalkozásokon a szülő mindig aktívan jelen van. Saját terápiás tapasztalataink megerősítik a SZIT fejlődést/érést támogató hatását, emellett a terápia a szülő-gyermek közötti kapcsolat harmonizálásához is hozzájárulhat.

Látásnevelés

A látássérült kisgyermekek részére a fejlesztő foglalkozások alkalmával komplex személyiség- és készségfejlesztés történik azzal a céllal, hogy önmagát és környezetét minél teljesebben megismerhesse. A terápia részét képezi a látásnevelés, melynek során a gyermek meglévő látásának maximális kihasználására (szinten tartására, javítására) törekszünk. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a vizuális alapfunkciók valamint, a kompenzatórikus készségek fejlesztése (hallás, szaglás, tapintás), tájékozódás és közlekedés tanítása.

TSMT


A TSMT rövidítés, Tervezett Szenzomotoros Tréninget jelent. A terápia elméleti háttere neuro-fiziológiai alapon nyugszik, az edzéselmélet alapszabályaival kiegészítve. A szenzomotoros működés, azaz az érzékszervekkel felfogható ingerekre adott mozgásos válasz, az emberi gondolkodásnak egy kezdeti, a beszéd kialakulását megelőző fejlődési fokát jelzi. Az agy az érzékszerveken keresztül kapcsolódik a külvilághoz, ennek ingereire adott reakció, mozgásos cselekvésekben nyilvánul meg az első életévekben. A gyakorlatok során elsődleges szerepet kap a vesztibuláris rendszer ingerlése, összekapcsolva más szenzoros ingerekkel, amivel segítjük az információk feldolgozását, beépülését, az erre létrejövő adaptív válaszok kialakulását, és az ehhez szükséges mechanizmusok, kapcsolatrendszerek aktiválódását. A fejlesztés során egy több feladatot tartalmazó speciális feladatsort kell végezniük a gyerekeknek, a szülők aktív közreműködésével. Ezt heti több alkalommal, 6-8 héten keresztül, változatlan formában kell végrehajtani, miután a terapeuta megnézi a gyermek fejlődését, és szükség esetén új feladatsort állít össze.

Konduktív pedagógia

A konduktív pedagógia (a Pető módszer) a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérültté vált gyermekek habilitációjára kialakított komplex nevelési rendszer, amely lehetővé teszi a személyiség minden oldalú kibontakozását és előkészíti, segíti az integrációt. Alapeszméje, hogy az idegrendszer a sérülések ellenére is rendelkezik tartalékokkal, kihasználatlan kapacitással, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő irányításával mozgósíthatók. A központban a személyiség, a nevelés és a tanulás áll. A mozgás fejlesztése a személyiség alakításával harmóniában valósul meg.

A kondukció megfelelő célok közvetítésével komplex tevékenységek útján rávezeti az embert az idegrendszer koordinációjára.

A konduktív pedagógia módszereivel végzett fejlesztés eredményesen alkalmazható:

elsősorban az ép értelmű, de mozgásában károsodott gyermekek esetében, de látványos sikerek érhetőek el

autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek

különböző szindrómás gyermekek

halmozottan sérült gyermekek esetében is.

A konduktív nevelés napjainkban már kétéves életkor előtt is készen áll a kisdedkorúak fejlesztésére. A korai fejlesztés során zajló komplex nevelés magában foglalja a mozgástevékenység és a kognitív funkciók fejlesztését és az önellátási szokások kialakítását. Külön hangsúlyt fektet a manipulációs- és játéktevékenységre, a beszéd korai fejlesztésére, a testvázlat kialakítására, a gyermek ismereteinek bővítésére, valamint a vezető diszfunkció kóros kifejlődését megelőző feladatok beállítására. A fejlesztés elsődleges céljai közé tartozik a családi nevelés segítése, a gyermek óvodai, illetve iskolai életre való felkészítése.

A korai konduktív nevelés igényli a képességfejlődési elmaradással küzdő gyermek egy személy által történő intenzív fejlesztését, aki nemcsak az anya, hanem más közeli hozzátartozó is lehet. A korai csecsemő-anya kapcsolatnak (mint összetartozásnak) kiemelkedő szerepe van a későbbi érzelmi, ill. a kognitív fejlődésben.


GYÓGYTORNA

A gyógytorna fő feladata, az izmok tónusának helyreállítása, az ízületek mozgásterjedelmének növelése és a keringés javítása. 

A gyógytornász által összeállított terápia mindig egyénre szabott, amely függ a gyermek diagnózisától, korától, súlyától, izomtónusától és aktuális állapotától.  A gyógytornakezelés sosem csak a tüneteket enyhíti, hanem a probléma valódi okát szünteti meg.


ETETÉSI és EVÉSZAVAROK KOMPLEX  KORAI TERÁPIÁJA

Enni jó és szükséges, az evés az életünk része. Az evési és etetési nehézségekkel küzdő gyermekeknek és családjuknak szükségük van a megfelelő szakmai segítségre. Cél az, hogy a gyermekek megélhessék az evés során a szabadságot, önállóságot és kreativitást, hogy az étkezés öröm legyen, ne fölösleges nyűg. Ebben nyújtunk segítséget a családok számára. 3. Közösségi programok


A Kamilla Korai Fejlesztő a terápiás programban részt vevő kisgyermekek és családjuk számára minden tanévben hagyományosan öt alkalommal szervez ún. „közösségi programokat” (Márton-nap; Mikulásvonat; Farsang; Húsvéti-játszóház; Évzáró ünnepség és a kisgyermekek születésnapi köszöntése), ahol szülők, gyermekek, szakemberek újszerű helyzetekben ismerhetik meg egymást. A programok többek között lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sérült kisgyermekeket nevelő családok kapcsolatokat építsenek ki egymással, tapasztalataikkal segítsék egymást.

Márton Napok
Márton Napok

Márton Napok
Márton Napok
Mikulásvonat
Mikulásvonat
Mikulásvonat
Mikulásvonat
Farsangi Mulatságok
Farsangi Mulatságok
Farsangi Mulatságok
Farsangi Mulatságok
Farsangi Mulatságok
Húsvéti Játékok
Húsvéti Játékok
Húsvéti Játékok
Húsvéti Játékok
Évzáró Ünnepségek
Évzáró Ünnepségek
Évzáró Ünnepségek
Évzáró Ünnepségek
Évzáró Ünnepségek