MSZB - Rólunk

A BORSOD – ABAÚJ – ZEMPLÉN MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSRENDJE
(Miskolc Székhelyintézmény)

A z eljárásrendet meghatározó tényezők:
 1. 1, 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (továbbiakban szakszolgálati rendelet)
 1. 2, belső szabályozók

 1. 1.  A szakértői vizsgálat típusai
a)  Alapvizsgálat: a gyermek, tanuló teljes körű (pedagógiai/gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi) vizsgálata. Az alapvizsgálatot a szakszolgálati rendeletben kötelezően előírt 1-es és 4-es melléklet beadásával, a tankerületi szakértői bizottság összegző, a sajátos nevelési igényt felvető , lezáratlan véleményével kezdeményezhető a szülő egyetértésével.
b)  Kiegészítő vizsgálat: az alapvizsgálat során felmerült, a megalapozott diagnózis megállapításához szükséges - de a gyermek terhelhetősége, a szükséges vizsgálati eszköz, szakember, vagy kompetencia hiánya miatt - annak keretében el nem végzett, a bizottság keretein belül el nem végezhető orvosi, pszichológiai stb. vizsgálat.
c)  Felülvizsgálat: hivatalból, hatósági megkeresésre vagy szülői kérelem alapján vagy a gyermek nevelését ellátó óvoda, nevelését, oktatását ellátó iskola kérelme alapján végzett, - a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét, a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat. A felülvizsgálatokat a köznevelési intézmény és/vagy a szülő kezdeményezi a megyei szakértői bizottság által meghatározott tanév megkezdése előtt. Az előtt a tanévben, amikor a gyermek szakértői véleménye jogi szempontból lejár a köznevelési intézmény 06. 30-ig tájékoztató adatot küld a szakértői bizottságnak a várható felülvizsgálatokról és az abban részt vevő gyermekek nevét, gondozási számát megküldi. A még érvényes szakértői vélemény időben történő meghosszabbításához a vizsgálat előtt legalább 6 hónappal szükséges a felülvizsgálati kérelmet a megyei szakértői bizottság számára megküldeni a tervezhetőség és a zökkenőmentes felülvizsgálatok lebonyolítása érdekében. A köznevelési intézmény a szülőt köteles tájékoztatni az alap, kiegészítő vagy felülvizsgálatokkal kapcsolatos valamennyi jogszabályi tényezőről. A köznevelési intézmény köteles együttműködni a szülővel és a tankerületi, illetve megyei szakértői bizottsággal. A rendkívüli felülvizsgálat megalapozott okkal kérhető akkor, ha az utolsó vizsgálat óta legalább 6 hónap eltelt, illetve a hivatalból elrendelt felülvizsgálatig több, mint 6 hónap van még hátra. A rendkívüli felülvizsgálatot a köznevelési intézménynek, szülőnek írásban indokolnia kell. Az alap, kiegészítő vagy felülvizsgálat kizárólag írásban kérhető a fent említett dokumentumok kitöltésével. Vizsgálati időpontot telefonon nem áll módunkban adni! A vizsgálatokhoz szükséges dokumentumok letölthetők a www.borsodszakszolgálat.hu oldalról az MSZB fül alatt feltöltött dokumentációk között.
 A vizsgálatokat mindkét szülő vagy a gyermek felügyeleti joggal rendelkező gondviselője egyet értésével lehet elvégezni kiskorú gyermekek esetében. Nagykorú gyermek a szakértői vizsgálatokat önállóan is kezdeményezheti. Amennyiben az egyik szülő nem tud megjelenni a vizsgálaton, úgy amásik szülő nyilatkozatot tehet arról, hogy a másik szülő egyetértésével a gyermek ügyében teljes jogkörrel jár el. Mindkét szülő akadályoztatottsága esetén lehetőség van nagykorú, jog és cselekvőképes személy meghatalmazására tartalmi és forma szempontból jogszerű meghatalmazás csatolásával. Amennyiben a meghatalmazás nem felel meg a tartalmi, formai követelményeknek (a meghatalmazás tárgya, meghatalmazó, meghatalmazott személyes adatai, két tanú pontos adatokkal) a vizsgálatot el kell utasítani. A bizottság ekkor újabb vizsgálati időpontot biztosít.
A hiányosan kitöltött vagy beküldött vizsgálati kérelmeket hiánypótlásra visszaküldjük a vizsgálatot kérő köznevelési intézménynek. Csak a teljes, jogszabályban előírt vizsgálati kérelmeket tudjuk befogadni, illetve vizsgálatra beosztani.
Amennyiben a szülő/gyermek nem jelenik meg a kijelölt helyen és időpontban a vizsgálaton, úgy a megyei szakértői bizottság jogszabályi keretek között egy alkalommal újabb vizsgálati időpontot tűz ki. Amennyiben a távollétet a köznevelési intézmény/szülő jelzi, úgy a vizsgálati kérelem beosztásáról lehetőség szerint mielőbb gondoskodik a megyei szakértői bizottság. Amennyiben jelzést nem kapunk, úgy a gyermek vizsgálati kérelmét újra kell sorolni az új vizsgálati kérelmek közé. A vizsgálatokat a vizsgálati kérelmek beérkezésének sorrendjében, a szakmai teamek vizsgálati kapacitásának figyelembe vételével osztjuk be. Amennyiben a második vizsgálati időpontban sem jelenik meg a szülő a vizsgálaton, úgy a gyermek ” mindenek felett álló érdekének „tiszteletben tartása, védelme érdekében a megyei szakértői bizottságvezetője hivatalból közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez a területileg illetékes járási hivatalnál.

A vizsgálati kérelem elutasítható:
 1. határidőn kívül érkező kérelem esetén (határidőket lsd. lent)
 2. hiányos, vagy rosszul kitöltött kérelem esetén
 3. ha a megyei szakértői bizottsági vizsgálat szükségességét a tankerületi szakértői bizottság nem veti fel.    
 4. ha a második vizsgálati időpont kijelölése után sem jelennek meg a vizsgálaton, harmadik időpontot a közigazgatási hatósági eljárás keretein belül adhatunk
 5. ha kiskorút nem a jog és cselekvőképes gyermek felügyeleti joggal rendelkező személy kíséri, illetve jogszerű meghatalmazás nem áll a rendelkezésre
 6. ha az egyik szülő nem nyilatkozik arról, hogy a másik egyetért a vizsgálattal

 1. 2.  A szakértői vizsgálat előkészítése
A vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző szakemberek kijelölése A vizsgálat helyének és időpontjának meghatározása, erről
 - a szülő,
 - amennyiben a vizsgálaton való részvételre közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott döntés kötelezte a szülőt, a döntést kiadó járási hivatal,
 - amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű vagy a gyermekvédelmi szakellátás keretében átmeneti nevelésbe vett gyermek, tanuló vizsgálatához az Oktatási Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelésére kerül sor, az Oktatási Hivatal értesítése.
 -­ amennyiben a szülő nem jelenik meg gyermekével a szakértői vizsgálat megjelölt időpontjában, úgy második vizsgálati időpont meghatározása, az időpontról a szülő, értesítése.
 - amennyiben a második vizsgálati időpontban sem jelenik meg a szülő gyermekével, - a gyermek, tanuló érdekében - a szakértői bizottság vezetője közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezi a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál.
 3. A szakértői vizsgálat menete
 A szakértői vizsgálatot a vizsgálatvezető a szakember csoporttal - a továbbiakban: szakmai csoport - (gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus, orvos) végzi az e rendelet szerinti szakmai, értékelési, követelmények alapján, melyről vizsgálati dokumentáció készül.
 A vizsgálatvezető feladata és felelőssége a szakmai csoport irányítása, a szakmai követelmények megfelelő használata, a csoportmegbeszélés vezetése és a vizsgálatot követően a vizsgálati véleményről a szülő tájékoztatása.
 A vizsgálati dokumentáció - az elkészített jegyzőkönyvek - alapján a vizsgálatvezető a szakmai csoporttal elemzi, összeveti, megbeszéli a tapasztalatokat. A vizsgálatvezető a vizsgálat eredményét a Vizsgálati véleményben rögzíti.
A vizsgálati véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel.
4. A folyamatos figyelemmel kísérésre irányuló javaslat, a folyamatos figyelemmel kísérés eljárásrendje
Amennyiben az enyhe értelmi fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló első vizsgálat során az orvosi adatok, szakértői vélemény nem támasztják alá a fogyatékosság tényét (nem állapítható meg az ok), vagy ha a komplex vizsgálat (pszichológiai, gyógypedagógiai, orvosi) alapján egyértelműen nem támasztható alá az enyhe értelmi fogyatékosság diagnózisa (határeset, retardáció), akkor a vizsgálatvezető kezdeményezi a folyamatos figyelemmel kísérést. Szükségességéről a vizsgáló csoport véleményének figyelembevételével a bizottságvezető dönt. A folyamatos figyelemmel kísérés tényéről a vizsgálatvezető (az időtartam, a vizsgálatvezető gyógypedagógus megjelölésével, elérhetősége megadásával, a megfigyelés módszerének ismertetésével) a szülőt tájékoztatja, a szülőt és az érintett intézményt írásban értesíti, az utóbbival elvégzi a szükséges egyeztetést.
A gyermek folyamatos figyelemmel kísérése a gyermeket nevelő, a tanulót nevelő, oktató intézményben történik előzetesen egyeztetett időpontban, az e rendeletben meghatározott módon. Avizsgálatvezető tájékoztatja az intézmény vezetőjét, majd az érintett pedagógusokat a jogi- és szakmai szabályokról, a pedagógiai teendőkről.
Első alkalommal a bizottságvezető által megbízott munkatárs megfigyeli a gyermeket, a tanulót az óvodai, iskolai, környezetben, egyezteti a megfigyelést segítő, a pedagógus feladatait rögzítő megfigyelési szempontsort, elkészíti az első megfigyelés tapasztalatait rögzítő feljegyzést. A megfigyelési szempontsor meghatározza a gyermek, a tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos teendőket, valamint a megfigyelésben közreműködő pedagógus feladatait.
A megbízott munkatárs a második és a harmadik látogatás során megfigyeli a gyermeket, a tanulót az óvodai, iskolai környezetben, és konzultál a megfigyelésben közreműködő pedagógussal. Áttekinti a köztes időben készült értékelést.
A megfigyelési szakaszt követően a pedagógus részletes értékelést készít. Ezt és a megbízott munkatárs tapasztalatait a csoport elemzi. A vizsgálatvezető átadja az értékelést a bizottságvezetőnek, és kezdeményezi a gyermek, a tanuló vizsgálatra való behívását.
 5. A szakértői vélemény elkészítése
 A szakértői véleményt a gyermekről az e rendeletben meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.
 - A szakértői véleményt a vizsgálatvezető - a munkatársak által elkészített részvizsgálatok (gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi) eredményeinek felhasználásával - készíti el, melyet a bizottságvezető a szakmai és jogi megfelelőségek és a nyilvántartó mappa tartalma alapján ellenőriz. Az ellenőrzés szempontjai: az e rendeletben foglalt szabályozóknak, az adatvédelmi szabályoknak, a belső szabályozóknak, a szakmai szabályoknak való megfelelés, a szakértői vélemény információértéke.
 Az ellenőrzött, jóváhagyott szakértői vélemény - a megfelelő szakmai és iratkezelési dokumentálás után - a rendeletben meghatározottak szerint kerül elküldésre.
 6. A vizsgálati vélemény ismertetése
A véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel. Egyértelmű - a szülő számára érthető - tájékoztatást ad a vizsgálat eredményeiről, a gyermek további intézményes nevelésére, az intézmény választásra, vonatkozó javaslatokról, lehetőségeiről; alátámasztva mindezt a vizsgálat dokumentációjával, és tájékoztatást adva a vonatkozó jogszabályokról, kiemelten a szülő jogairól és kötelezettségeiről, és a bizottság számára a szakértői vélemény elkészítését követő kötelezettségekről. (A szakértői vélemény továbbítása annak elfogadása, illetve el nem fogadása esetén, a felülvizsgálat kezdeményezésének lehetséges formái, a hivatalból elrendelt felülvizsgálatok célja, időpontja stb.) Az ismertetés során a szülő számára lehetőséget kell adni arra, hogy kérdezzen, hogy véleményét az elmondottakkal kapcsolatban megfogalmazza. Az előzetes vizsgálati véleményben foglaltak megismerését követően annak elfogadásáról vagy elutasításáról, az intézményes nevelésre vonatkozó javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról a szülő nyilatkozik, nyilatkozatát aláírásával igazolja. Tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy a vizsgálat alapján elkészített szakértői véleménynek a kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.
7. Felülvizsgálati eljárás
A szakértői bizottság a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, tanulókat e rendeletben meghatározott időközönként hivatalból felülvizsgálja.
A hivatalból elrendelt felülvizsgálattal megbízott munkatárs a beérkezett felterjesztéseket rendszerezi, ellenőrzi, hogy minden érintett nevelési, oktatási eleget tett-e - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 95. § (6) bekezdésében meghatározott jelentési kötelezettségének.
A bizottságvezető kijelöli a vizsgálatvezetőt és a vizsgálatban résztvevőket, elkészíti a felülvizsgálatok ütemtervét, dönt arról, hogy a felterjesztő intézményben, vagy a bizottság székhelyén történjék-e a vizsgálat, és írásban értesíti az intézményeket a vizsgálat helyéről és időpontjáról.
 8. Egyéb információk
Az alap, kiegészítő és felülvizsgálati kérelmeket az alábbi ütemezésben kérjük megküldeni az egyenletes vizsgálati terheltség elérésének érdekében:
 1.          Korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés beérkezési határideje: folyamatosan
 2.          Iskolás első vizsgálati kérelmek beérkezésének határideje: Tárgyév december 15-ig
 3.          Egyéb pszichés fejlődési zavar: Tárgyév január 31-ig
 4.          Óvodás vizsgálati kérelmek: Tárgyév február 28-ig
 5.          Folyamatos figyelemmel kísérés: a szakértői véleményben kijelölt időpont előtt legalább 2 hónappal
9. Tájékoztató
A megyei szakértői bizottság zavartalan és hatékony működése érdekében szükséges szabályozni az ügyviteli dolgozók, szakalkalmazottak, vizsgálatvezetők elérhetőségét. Tájékoztatjuk a szülőket és a köznevelési intézményeket, hogy a megyei szakértői bizottság délelőtti és délutáni (váltó) munkarendben dolgozik. Ez nehezíti a bizottság munkáját és a köznevelési intézményekkel, szülőkkel történő kapcsolattartást.
Tájékoztatom Önöket, hogy az ügyviteli dolgozók minden nap 08.00 órától - 10. 00-ig, délután 13.00 – 15. 00-ig általános kérdésekben kereshetők a 06 46 508 499-es telefonszámon. Kérjük csak indokolt esetben keressék ügyviteli dolgozóinkat!
A vizsgálatban résztvevők kollégák és / vagy vizsgálatvezető kollégák elérhetősége a fent említett váltó munkarend miatt objektív nehézségekbe ütközik és rendkívül korlátozott. Ezért arra kérjük, hogy 12. 45 és 13.00 óra között keressék kollégáimat a központi telefonszámon 46 530 - 110. A vizsgálati idő alatt kérem, ne zavarják a kollégák munkáját (mérések, értékelések, konzultációk miatt) Javasoljuk, hogy aki teheti emailon keresse meg problémájával, észrevételével a szakértői bizottság vezetőjét, a vizsgálatot végző szakembereket, nevük megjelölésével. A központi email címről név szerint megjelölve az érintett személyt, továbbítjuk a kéréseket, kérdéseket az érintett személynek. A központi email címünk: mpiszb@gmail.com. Szükség esetén telefonjuk, egyéb elérhetőségük megadásával a vizsgálatvezetők visszahívják Önöket!
Személyes konzultációt biztosítunk előzetes bejelentkezés alapján, amelyet szintén a fenti:mpiszb@gmail.com emailon lehet kérni. Egyeztetésre visszahívjuk vagy emailben értesítjük Önt.
Ügyfélfogadás minden kedden és csütörtökön 13. 00 – 15. 00 között előzetes egyeztetéssel.
Köszönjük, hogy munkánkat megértésével és együttműködésével is támogatja!