Ózd - Szolgáltatásaink

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozásA megyei szakértõi bizottság szakértõi véleményében megállapított igényjogosultság mellett a 0 – 5 éves életkorú gyermekek ellátásában veszünk részt.
A sérült, eltérõ fejlõdésmenetû, vagy az optimális fejlõdésmenet szempontjából veszélyeztetett kisgyermekek és családjuk számára a legkorábbi életszakaszban nyújtunk segítséget, gyógypedagógiai habilitációs célú ellátást.
Feladatunk a komplex kora gyermekkori prevenció és intervenció, amelynek célja a gyermekek fejlõdésének segítése, a család kompetenciáinak erõsítése és társadalmi inklúziójuk támogatása.

2. Szakértõi Bizottsági tevékenység
Feladatunk a 3. életévüket betöltött gyermekek és iskolás tanulók teljes körû pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálata, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, kizárása, felülvizsgálata, sajátos nevelési igény gyanújának megállapítása vagy kizárása, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása.

A vizsgálathoz szükséges nyomtatványok:
15/2013. (II.13.) EMMI rendelet 1. és 4. számú melléklet

3. Nevelési Tanácsadás
Feladatunk a szülõvel az elsõ problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermekek, tanulók adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, tanácsadásban részesítése, vagy terápiába vonása. Segítséget nyújtunk a gyermeke családi és óvodai neveléséhez, a tanulók iskolai neveléséhez és oktatásához. Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat elvégzése. Prevenciós tevékenység.

4. Logopédiai ellátás
Feladatunk a beszédindítás, a hang-beszéd- és nyelvfejlõdési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszkalkulia kialakulásának megelõzése, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokon. Részt veszünk az 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szûrésében.

5. Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelést, azaz a gyermekek/tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását, az iskolaorvos, vagy szakorvos által gyógytestnevelésre utalt gyermekek részére biztosítjuk. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati problémákkal küszködõ tanulók panaszainak csökkentése, az egészség helyreállítása, valamint a testi képességek fejlesztése és a sportolási igény kielégítése.

6. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
A tehetséggondozás célja a kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók támogatása pedagógiai és pszichológiai eszközökkel annak érdekében, hogy képességeik még jobban ki tudjanak teljesedni.
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.