Tiszaújváros - Szolgáltatásaink

Szolgáltatások
A Tiszaújvárosi Tagintézmény által jelenleg mûködtetett szakszolgálati területek a következõk (15/2013 (II. 26.)EMMI rendelet alapján):
Korai fejlesztés és gondozás
Ezen belül végzett tevékenységek:
komplex gyógypedagógiai fejlesztés
gyógypedagógiai tanácsadás
a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése
mozgásfejlesztés
pszichológiai segítségnyújtás
Hogyan vehetõ igénybe?
Az ellátás igénybevételéhez jelentkezni Tagintézményünkben lehet a már elvégzett Megyei Szakértõi Bizottság szakértõi véleményének javaslata alapján.
A szakértõi vélemény egy példányát, valamint a szakorvosi papírokat kérjük, hozzák magukkal!


Szakértõi bizottsági tevékenység (tankerületi szakértõi bizottság) 
a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körû pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése
a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása
a vizsgálatok eredményei alapján javaslattétel a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére
szükség esetén iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vételének kezdeményezése
sajátos nevelési igény valószínûsítése esetén a vizsgálatok dokumentációjának, eredményeinek, a rendelkezésre álló egyéb iratoknak megküldése a megyei szakértõi bizottságnak
Hogyan vehetõ igénybe?
Szakértõi vizsgálat kérhetõ a „Szakértõi vélemény iránti kérelem” c. ûrlap kitöltésével.
A szakértõi vizsgálatot kérheti a szülõ, illetve a szülõ egyetértésével – melyet aláírásával igazol – a nevelési-oktatási intézmény.


Nevelési tanácsadás
a gyermek/tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása
segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához
pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és vélemény készítése a szülõ, vagy a jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végzõ intézmények kérésére
az óvodai nevelésben részesülõ gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelõzése céljából - a szülõ elõzetes hozzájárulásával - szûrések végzése
pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás
terápiás ellátás, korrektív megsegítés a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében
pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadás, konzultációs lehetõségek a gyermekek/tanulók szülei, pedagógusai részére.
Hogyan vehetõ igénybe?
A tanév elején végzett szûrõvizsgálatra a jelentkezés a szülõ belegyezésével az óvoda javaslata alapján történik. A beleegyezõ nyilatkozatot a szülõk az óvodában töltik ki.
Egyéb esetben a nevelési tanácsadás igénybevétele – mindkét szülõ aláírásával - a szülõi vizsgálatkérõ lapon történik, mely Tagintézményünkben kérhetõ.

Logopédiai ellátás
beszédindítás
a hang-, beszéd- és nyelvfejlõdési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása
a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelõzése
az óvodai nevelésben részt vevõ, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szûrése
logopédiai diagnosztikai vizsgálatok végzése, logopédiai vélemények elkészítése
egyéni, illetve csoportfoglalkozások megszervezése, megtartása
Hogyan vehetõ igénybe?
Az ötödik életévüket betöltött gyermekek szûrése az óvodákban történik, a jogszabály alapján kötelezõ.
Egyéb esetekben a logopédiai vizsgálat, a logopédiai ellátásba vételre való jelentkezés önkéntes. Jelentkezni a szülõi vizsgálatkérõ lapon lehet, mely Tagintézményünkben kérhetõ.

Gyógytestnevelés
a gyermekek, a tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja
a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik
Hogyan vehetõ igénybe?
Amennyiben a szakorvosi javaslat gyógytestnevelést ír elõ, az azon való részvétel kötelezõ.
Jelentkezni az orvosi papírokkal a gyógytestnevelõknél, a jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A gyógytestnevelési órák megtartása az iskolákban (tornatermekben) történik.

Óvoda-, iskolapszichológus koordinátori feladatok
a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése.
Szolgáltatásainkat a vonatkozó jogszabályok alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tiszaújvárosi járásban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezõk, vagy Tiszaújváros járásban nevelési-oktatási intézménybe járók vehetik igénybe.